รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารสถานศึกษา

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีออนไลน์ของ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คลิก...https://drive.google.com/file/d/16Jrn6LbxCO4OXh5OBDUPV-fK9dB9RwpV/view?usp=sharing