บทคัดย่อ

ชื่อรายงาน การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก


ชื่อผู้ทํารายงาน นางสาวธัญญ์ลักษณ์ ขจรสกุลวงศ์


ปีที่พิมพ์ 2565

คลิก...https://drive.google.com/file/d/1Ev2oak2A65nYMviEdMMPjPllP8x0LcJB/view?usp=sharing