ขอเผยแพร่งานวิชาการ
เรื่อง"รายงานการประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้ศึกษา นางสาวรัตนา ตะราษี

สังกัด ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร

คลิก..https://drive.google.com/file/d/1ye-yu1KjBnJOCrpWiY6XUxHAalos5cR3/view?usp=sharing