ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)

วิชาชีพช่าง ๑๐ หมู่ หลักสูตร ๘ เดือน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) เป็นหน่วยงานในความร่วมมือระหว่างสำนักพระราชวังและสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะเปิด รับสมัครผู้สนใจจะนำความรู้ไปสร้างอาชีพ มีความรัก และศรัทธาในการอนุรักษ์และสืบทอด

จำนวน ๓ วิชา ดังนี้

๑. หมู่ช่างปั้น (งานปั้นปูนสด)

๒. หมู่ช่างเขียน (งานจิตรกรรมไทย)

๓. หมู่ช่างรัก (งานประดับมุก)

คุณสมบัติของผู้เรียน

๑. มีความรักและศรัทธา

๒. อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป สายตาดี สุขภาพแข็งแรง

กำหนดการ

๑. เปิดรับสมัครผู้เรียน ตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ในเวลาราชการ 08.30-12.00น. และ13.00-16.30น

๒. วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓. วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

๑.สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ

๒.สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ

๓.รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว ๒ รูป

๔.ใบรับรองแพทย์/สำเนา ไม่เกิน ๖ เดือน

สถานที่เรียน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) เลขที่ ๓๐๑ ตำบลศาลายา ถนนศาลายา-บางภาษี อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสอบถาม

- ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ โทร. ๐๒-๔๓๑-๓๖๒๓ ในวันและเวลาราชการ

- facebook : ศูนย์กาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง