ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ หลักสูตร ๘๐๐ ชั่วโมง

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) เป็นหน่วยงานในความร่วมมือระหว่างสำนักพระราชวังและสำนักงาน

กศน. กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะเปิด รับสมัครผู้สนใจจะนำความรู้ไปสร้างอาชีพ มีความรัก และศรัทธาในการอนุรักษ์

และสืบทอด จำนวน ๒ วิชา ดังนี้

 
 
๑. หมู่ช่างปั้น (งานประติมากรรมไทย)
๒. หมู่ช่างเขียน (งานจิตรกรรมไทย)
คุณสมบัติของผู้เรียน
๑. มีความรักและศรัทธา
๒. อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป สายตาดี สุขภาพแข็งแรง
กำหนดการ
๑. เปิดรับสมัครผู้เรียน ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น. และ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๒. ประกาศรายชื่อ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓. สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
๑.สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
๒.สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๓.รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว ๒ รูป
๔.ใบรับรองแพทย์/สำเนา ไม่เกิน ๖ เดือน
สามารถสมัครเรียนด้วยตนเอง / สถานที่เรียน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) เลขที่ ๓๐๑ ตำบลศาลายา ถนนศาลายา-บางภาษี อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ติดต่อสอบถาม
- ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ โทร. ๐๒-๔๓๑-๓๖๒๓ ในวันและเวลาราชการ
- facebook : ศูนย์กาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง