เปิดรับสมัคร (ออนไลน์)

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) สังกัด สำนักงาน กศน.
เปิดรับสมัครผู้เรียนรูปแบบกลุ่มสนใจ 30 ชม. ปีการศึกษา 2564 ไตรมาส 1 - 2 รอบที่ 2
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 เมษายน 2564 เรียนจำนวน 6 ครั้ง เรียนเวลา 09.00 - 15.00 น. ซึ่งกำหนดตารางเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดีขึ้น
*** หมายเหตุ ***
1. คณะกรรมการพิจารณาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายชื่อผู้สมัครเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนจากกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
2. ผู้สมัครต้องมายืนยันความต้องการการเรียนด้วยตนเอง ในวันปฐมนิเทศ(จะแจ้งให้ทราบภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ดีขึ้น) หากไม่มาขอตัดสิทธิ์ให้ผู้สมัครท่านอื่นๆ

1.กลุ่มสนใจหลักสูตร 30 ชม. (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbgSjLu7KIUOFeriB7YNujnt6VCGWt6_2EB4F517AHAWiJWw/viewform

2.กลุ่มสนใจหลักสูตร 30 ชั่วโมง(เรียนเฉพาะวันเสาร์)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScldEEubOdsqQILE-5UHnp4OELFAq3WPzYxjToYcBi-cMcwqw/viewform

3.กลุ่มสนใจหลักสูตร 30 ชั่วโมง(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYJJMoUblf_Dync4J4HrSoPkukemJCnzhMIZP22gKVLLYQEA/viewform

4.กลุ่มสนใจหลักสูตร 30 ชั่วโมง วิชาศิราภรณ์ (เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnO9924NnELswQz28V1Ee_-4JhEDqRtW120OWKwSgSIn49hA/viewform