นางพัสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 

นายไตรทศ อินทร์สวาท
ครูชำนาญการ

นางปรียาลักษณ์ ครุฑซ้อน
ครู

นายพิรุณ หวังเสล่
ครู
 
 

นางสาววิภาดา พชระกวิน
ครู

นายสุเมธ เอี่ยมประชา ศรีหงส์
นักวิชาการช่างศิลป์

นางสาวนงลักษณ์ ทาลา
นายช่างศิลป์
 
 

นางสาวธิญดา ปลื้มยุทธ์
นักวิชาการพัสดุ

นางมะลิวรรณ หัวหว้า
นักวิชาการเงิน-บัญชี

นายภูษิต เข็มทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสุทธิพงษ์ฺ ภิรมย์น้อย
พนักงานขับรถยนต์
 

นายธวัชชัย ทองสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์

นางลำพึง ด่อนสิงหะ
พนักงานบริการ

นางธนัชชา ชงโค
พนักงานบริการ

นายชูชาติ สุขประเสริฐ
คนสวน
 
 

นายวิชัย จันทวงษ์
ยาม

นายสังเวียน ผาสุข
ยาม