ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จัดตั้งขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพระราชวัง กับกรมการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะฝึกอบรม ผู้ที่มีใจรักและศรัทธางานศิลปะไทยโบราณ “ช่างสิบหมู่”เป็นกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมคือ งานศิลปวัฒนธรรมไทย (วิถีชีวิตหญิงไทยในอดีต) เป็นภารกิจที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มุ่งเน้นสู่การอนุรักษ์สืบสานทั้งในและนอกพื้นที่ ทั่วราชอาณาจักร ภายใต้ปรัชญา “สืบสานงานช่างหลวงสู่ปวงชน”