อัตลักษณ์

มีความรู้ คู่คุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาตนเอง เพื่อพัฒนางานช่างศิลป์ไทยให้ยั่งยืน

เอกลักษณ์

อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน สืบทอด เผยแพร่งานศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย