บทบาทภารกิจศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่และหน้าที่ของของสถานศึกษา

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย 2551  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เรียกชื่อย่อว่าศกภ.  มีอำนาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้

  1. ฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่ประชาชนทั่วไป
  2. จัดนิทรรศการงานศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ ในรูปแบบนิทรรศการถาวรและเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
  3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน การจัดฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทยกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
  4. พัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ บุคลากรด้านวิชาชีพ ศิลปะไทยโบราณและ    ศิลปวัฒนธรรมไทย
  5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา เผยแพร่ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะไทยโบราณและศิลปวัฒนธรรมไทย
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย