ปรัชญา 

สืบสานงานช่างศิลป์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สู่สังคมดิจิทัล

วิสัยทัศน์  

ภายในปี 2566 ศกภ.เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ งานศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการมีงานทำ

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่ประชาชนทั่วไป
  2. จัดนิทรรศการงานศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ ในรูปแบบนิทรรศการถาวรและเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
  3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน การจัดฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทยกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
  4. พัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ บุคลากรด้านวิชาชีพ ศิลปะไทยโบราณและ ศิลปวัฒนธรรมไทย
  5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา เผยแพร่ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะไทยโบราณและศิลปวัฒนธรรมไทย
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย