สมรรถนะของหลักสูตร

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของงานใบตอง การเลือก การเตรียมวัตถุดิบ การใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการประดิษฐ์งานใบตองอย่างสร้างสรรค์ การเก็บรักษาชิ้นงาน การคิดคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่าย
 2. ประดิษฐ์งานใบตองรูปแบบต่างๆ ตกแต่งและเก็บรักษาชิ้นงาน
 3. คิดคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่ายตามหลักการ

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการประดิษฐ์งานใบตอง การเลือก การเตรียมวัตถุดิบ การใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการประดิษฐ์การตกแต่งงานใบตองรูปแบบต่างๆ และเก็บรักษาชิ้นงาน คิดคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาจำหน่าย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานใบตอง

 1. ความเป็นมาและความสำคัญของงานใบตอง
 2. ประเภทของงานใบตอง
 3. การเลือกและการเตรียมวัตถุดิบ
 4. การใช้และการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
 5. วิธีการเก็บรักษาชิ้นงานให้คงทน

การประดิษฐ์และตกแต่งงานใบตองรูปแบบต่างๆ

 1. ถาดใบตอง เช่น ถาดกลีบเล็บครุฑ ถาดกลีบกุหลาบ ถาดกลีบผีเสื้อ ฯลฯ
 2. กระทงใบตอง เช่น กระทงกลีบกุหลาบ กระทงคอม้า ฯลฯ
 3. กรวยใบตอง
 4. การประดิษฐ์งานใบตองอย่างสร้างสรรค์ในโอกาสต่างๆ เช่น บายศรีปากชาม กรวยอุปัชฌาย์ ฯลฯ

การตลาด

 1. การคิดคำนวณต้นทุน
 2. การกำหนดราคาขาย
 3. การหาช่องทางการขาย 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 1. ใบตองตานี
 2. เข็ม ด้าย ตะปูเข็ม ไม้กลัด ลวด ฯลฯ
 3. กรรไกร
 4. กระบอกฉีดน้ำ
 5. ผ้าขาวบาง
 6. ภาชนะสำหรับใส่น้ำ ฯลฯ