สมรรถนะของหลักสูตร

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการประดิษฐ์งานติดลายประดับพลอย การเลือกการเตรียม การใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการประดิษฐ์และตกแต่งงานติดลายประดับพลอย การเก็บรักษางาน การคิดคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่าย
 2. ประดิษฐ์และตกแต่งงานติดลายประดับพลอยตามกระบวนการ และการเก็บรักษางาน
 3. คิดคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่ายตามหลักการ

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการประดิษฐ์และตกแต่งงานติดลายประดับพลอย การเลือกการเตรียม การใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการประดิษฐ์งานติดลายประดับพลอย การเก็บรักษางาน และการคิดคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาจำหน่าย

หลักการประดิษฐ์และตกแต่งงานติดลายประดับพลอย

 1. ความเป็นมาและความสำคัญของงานติดลายประดับพลอย
 2. ประเภทของงานติดลายประดับพลอย
 3. หลักการประดิษฐ์ตกแต่งงานติดลายประดับพลอย และการเก็บรักษา

การเลือก การเตรียม การใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ตกแต่งงานติดลายประดับพลอย

 1. การเลือก การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์งานติดลายประดับพลอย
 2. การใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ตกแต่งงานติดลายประดับพลอย

การประดิษฐ์ตกแต่งงานติดลายประดับพลอย

 1. การประดิษฐ์ตกแต่งงานติดลายประดับพลอยเป็นเครื่องใช้
 2. การประดิษฐ์ตกแต่งงานติดลายประดับพลอยเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้าน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 1. ดินไทย
 2. สีน้ำมัน (เหลือง . ส้ม) , สีอะครีลิค (ทอง)
 3. กาวลาเท็กซ์
 4. พิมพ์สำหรับกดลาย
 5. พลอยสีขนาดต่างๆ
 6. สลิ้งค์ฉีดเส้นดิน
 7. กรรไกร, เข็มหมุด, พูกัน, ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ
 8. วัสดุต่างๆ ที่จะนำมาติดลายประดับพลอย เช่น กรอบรูป กล่องหรือตลับ เชิงเทียน ลูกตีนเป็ดแห้ง เซรามิค ฯลฯ