คำอธิบายของหลักสูตร

การแกะสลักผักและผลไม้ การเลือก การเตรียมวัตถุดิบ การใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้ในรูปแบบต่างๆ และเก็บรักษาชิ้นงาน คิดคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาจำหน่าย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแกะสลักผักผลไม้

 1. ความเป็นมาและความสำคัญของการแกะสลักผักและผลไม้
 2. ประเภทของการแกะสลักผักและผลไม้
 3. การเลือกและการเตรียมวัตถุดิบ
 4. การใช้และการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
 5. วิธีการเก็บรักษาชิ้นงานให้คงทน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 1. ผักและผลไม้
 2. มีดแกะสลัก
 3. ถาด
 4. กล่อง
 5. ผ้าขาวบาง
 6. เขียง