สมรรถนะของหลักสูตร

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของงานแกะสลักสบู่ การเลือก การเตรียมวัตถุดิบ การใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการแกะสลักสบู่อย่างสร้างสรรค์ การเก็บรักษาชิ้นงาน การคิดคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่าย
 2. การแกะสลักสบู่รูปแบบต่างๆ ตกแต่งและเก็บรักษาชิ้นงาน
 3. คิดคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่ายตามหลักการ

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแกะสลักสบู่ การเลือก การเตรียมวัตถุดิบ การใช้และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการประดิษฐ์การตกแต่งงานแกะสลักสบู่รูปแบบต่างๆ และเก็บรักษาชิ้นงาน คิดคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาจำหน่าย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแกะสลักสบู่

 1. ความเป็นมาและความสำคัญของงานแกะสลักสบู่
 2. ประเภทของงานแกะสลักสบู่
 3. การเลือกและการเตรียมวัตถุดิบ
 4. การใช้และการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
 5. วิธีการเก็บรักษาชิ้นงานให้คงทน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

 1. สบู่
 2. มีดแกะสลัก
 3. ถาด
 4. พู่กัน
 5. ผ้าขาวบาง
 6. สีบาติก ฯลฯ