สมรรถนะของหลักสูตร

 1. แสดงความรู้ เกี่ยวกับหลักการประกอบขนมไทย การเลือก เตรียม ใช้วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการประกอบขนมไทยการตกแต่ง การเก็บรักษา คิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาจำหน่าย
 2. การประกอบ จัดตกแต่งและการเก็บรักษา ขนมไทยตามประบวนการ
 3. การคิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาจำหน่ายตามหลักการ

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการประกอบ การเลือก การเตรียมใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคการประกอบอาหารไทยการจักตกแต่ง การเก็บรักษา การคิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาจำหน่าย

หลักการประกอบอาหารไทย

 1. ความหมายและความสำคัญของขนมไทย
 2. ประเภทของขนมไทย
 3. หลักการประกอบ จัดตกแต่ง และการเก็บรักษาอาหารไทย

งานเลือก เตรียม ใช้วัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบขนมไทย

 1. การเลือก การเตรียม ใช้วัตถุดิบในการประกอบขนมไทย
 2. การเลือก การเตรียม ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบขนมไทย

งานทำขนมไทย

 1. การทำขนมไทยประเภทต่างๆ
 2. การทำขนมประเภทขนมน้ำกะทิ เช่น ฟักทองแกงบวด กล้วยบวดชี ครองแครงกะทิสด
 3. การทำขนมไทยประเภทนึ่ง ต้ม เช่น ขนมเรไร ( รังไร ) ขนมต้มเป็นต้น
 4. การทำขนมไทยประเภทอบ เช่น ขนมหม้อแกง ขนมดอกลำดวน เป็นต้น
 5. การทำขนมไทยประเภท เชื่อม เช่น กล้วยเชื่อม มันเชื่อมเป็นต้น